Disclaimer en Copyright

Disclaimer

Glansbeek Draagtassen besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze internetsite. Door het verkrijgen van toegang tot deze internetsite, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de internetsite alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de internetsite geen rechten ontlenen. Deze internetsite dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze internetsite, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Glansbeek Draagtassen, de aan Glansbeek Draagtassen aangesloten organisaties of hun licentiegevers. De informatie op deze internetsite mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Gelinkte internetsites

Informatie op internetsites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Glansbeek Draagtassen onderzocht of geanalyseerd. Glansbeek Draagtassen draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetsites die gelinkt zijn aan deze internetsite.Een link naar een andere internetsite is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze internetsite gelinkte internetinternetsites vindt plaats op eigen risico; Glansbeek Draagtassen aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Glansbeek Draagtassen behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze internetsite enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

Glansbeek Draagtassen spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze internetsite op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Glansbeek Draagtassen kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze internetsite permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de internetsite. Nadrukkelijk wijst Glansbeek Draagtassen de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Glansbeek Draagtassen wijst iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze internetsite, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Copyright

De inhoud van deze internetsite of de emails van Glansbeek Draagtassen, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Glansbeek Draagtassen of hun licentiegevers.