Algemene voorwaarden

Download – Algemene Voorwaarden (PDF)

ALGEMENE VOORWAARDEN van GLANSBEEK DRAAGTASSEN,
gevestigd te Amsterdam, Kon. Wilhelminaplein 13 / 1.00.17, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten; gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, onder nummer 33149741.

Inhoudsopgave:

 • Algemeen
 • Aanbiedingen en prijzen
 • Overeenkomst
 • Bepalingen omtrent het product
 • Levering en levertijd
 • Overmacht
 • Klachten / Reclames
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Betaling
 • Rente en kosten
 • Toepasselijk recht
 • Geschillen
 • Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

 

1. ALGEMEEN

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen, kortom op alle door ons gesloten overeenkomsten. Verwijzing door opdrachtgevers of andere kontraktanten en/of hun rechtverkrijgenden naar hun voorwaarden wordt door ons niet aanvaard en blijft derhalve uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 2
Onder opdrachtgever of kontraktant, hierna te noemen wederpartij, wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respektievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Artikel 3
Door het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de wederpartij de inhoud en de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend accoord te zijn gegaan met de inhoud en toepasselijkheid van deze voorwaarden bij latere door of vanwege hem verstrekte mondeling, telefonisch, per e-mail, per telefax, schriftelijk of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

 

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Artikel 4
Alle door ons gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend. Alle gedane aanbiedingen waarin een termijn is vermeld, blijven gedurende de door ons aan te geven termijn geldig.
Artikel 5
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, cliché’s en datgene wat volgens geldende opvattingen daarmee kan worden gelijkgesteld, door ons vervaardigd en/of door onze opdrachtgever aan ons verstrekt in het kader van de opdracht of bestelling zijn/worden ons eigendom en blijven dat ook nadat de overeenkomst of order geheel zal zijn tenuitvoergelegd.
2. De in het vorige lid genoemde afbeeldingen etc. mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd worden of aan derden getoond of ter hand gesteld voor welk doel ook.
3. Onze opdrachtgever is tegenover ons aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat derden afbeeldingen etc. te zien of in handen krijgen.
4. De afbeeldingen etc. dienen op ons eerste verzoek onmiddelijk te worden teruggegeven.
5. Het gestelde in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel is niet van toepassing in het geval, dat het hierbij een merk betreft.
Artikel 6
Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in afbeeldingen, tekeningen, cliché’s etc, welke in opdracht en/of tegen betaling door de wederpartij worden ontworpen en/of vervaardigd en aan ons, door of namens de wederpartij, verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet verplicht de van de wederpartij of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en mogen van de juistheid ervan afgaan.
Artikel 7
Tenzij anders aangegeven zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijzen;
- voor tussentijdse herziening vatbaar;
- exclusief omzetbelasting
Artikel 8
Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum der acceptatie door de wederpartij en die der levering, de kostprijzen een wijziging ondergaan, zal de prijs – met inachtneming van de vigerende wettelijke voorschriften - door ons dienovereenkomstig kunnen worden gewijzigd.
Artikel 9
Zolang een overeenkomst met ons niet tot stand is gekomen hebben wij het recht ons aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
Artikel 10
Wij zijn verplicht om een in de overeenkomst opgenomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
Artikel 11
Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname in welke vorm dan ook, te weigeren. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.
Artikel 12
Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

 

3. OVEREENKOMST

Artikel 13
1. Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wijeen opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respektievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 14
Voor de leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Artikel 15
Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
Artikel 16
Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldaan zal worden.
Artikel 17
Wij zijn te allen tijde bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

4. BEPALINGEN OMTRENT HET PRODUCT

Artikel 18
1. In geen geval zullen afwijkingen, die binnen de gebruikelijke toleranties vallen, de wederpartj eenzijdig het recht verlenen de goederen te weigeren, betalingen te schorsen of welke schadevergoeding ook te eisen.
2. Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn navolgende afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan de hierna genoemde, zijn de bij eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indien een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is de dubbele afwijking naar boven respectievelijk naar beneden toegestaan.
3. De toelaatbare afwijking van de overeengekomen dikte bedraagt voor:
- kunststoffilm -10%;
- aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een ander product) - 8%
- andere materialen - 15%.
4. Het formaat wordt gemeten van de buitenkant links tot de buitenkant rechts. Ten aanzien van toleranties, dient rekening te worden gehouden met een tolerantie van 5% in de breedte en voor wat betreft de onder- en bovenkant 5% in de hoogte.
5. Afwijkingen met betrekking tot de hoeveelheden:
bij afname tot 1.000 stuks 20%;
bij afname tot 2.500 stuks 20%;
bij afname tot 5.000 stuks 20%;
bij afname tot 10.000 stuks 15%;
bij afname tot 25.000 stuks 10%;
bij afname tot 50.000 stuks en meer is het toelaatbaar dat 5% meer of minder wordt geleverd.
6. Afwijkingen met betrekking tot kleurverschillen: lichte kleurverschillen in ingekleurd of wit materiaal en opaak, is geen reden tot weigering.
7. Afwijkingen met betrekking tot kleurverschillen in bedrukking: kleurverschillen in bedrukking, onderling of met eerder geleverde tassen of zakken, is geen reden tot het annuleren van de order of het weigeren der goederen.

 

5. LEVERING EN LEVERTIJD

Artikel 19
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten. De goederen zijn vanaf het ogenblik dat de wederpartij daarvan kennisgeving ontvangt, voor zijn risico. Franco levering geschiedt alleen
indien en voorzover dit door ons, op de faktuur of anderszins, wordt aangegeven. In elk geval geschiedt franco levering vanaf een netto faktuurbedrag van € 500,-.
2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te kontroleren, danwel deze kontrole uit te voeren ná mededeling onzerzijds dat de levering heeft plaatsgevonden.
Artikel 20
Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af) levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de faktuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reklames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
Artikel 21
Indien de wederpartij, om welke reden dan ook, het geleverde niet afneemt aan het door hem opgegeven adres, dan wel het niet aanvaardt als geleverd, zijn wij bevoegd de goederen wederom te verkopen en derhalve te leveren aan een derde, dan wel de goederen op kosten en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan, waar dan ook, onverminderd de op de wederpartij rustende verplichting tot schadevergoeding, die ten-
minste 15% van het faktuurbedrag zal uitmaken, zonder dat onzerzijds enig bewijs gevergd zal zijn.

 

6. OVERMACHT

Artikel 22
1. Onder overmacht wordt te deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
2. Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Wij zijn in dat geval verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
Artikel 23
Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval begrepen: Alle onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst van ons kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contigenteringen, alsmede wanprestatie door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
Artikel 24
Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te faktureren en is de wederpartij gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Artikel 25
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook genaamd, die voor de wederpartij of voor derden door opschorting of annulering ontstaat.

 

7. KLACHTEN / RECLAMES

Artikel 26
Reclames respectievelijk klachten inzake de door ons geleverde goederen en/of verrichtte werkzaamheden, dienen binnen (8) acht dagen, nadat de wederpartij op de hoogte is, thans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de aard en de grond der klacht(en), rechtstreeks en schriftelijk in ons bezit te zijn, aangetekend met bericht van ontvangst.
Artikel 27
Klachten inzake onze fakturen dienen binnen (8) acht dagen na verzenddatum schriftelijk door ons ontvangen te zijn. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zullen wij zoveel mogelijk zorgdragen voor een adequate oplossing, in overleg met de wederpartij.
Artikel 28
Het indienen van klachten en/of reclames ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, het bepaalde in artikel 29 blijft onverkort van toepassing.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 28
1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.
2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
3. In geval van niet betaling van één opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of opdracht of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrechten tot zekerheid - door het ontstaan der vordering - op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

 

9. BETALING

Artikel 29
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-kontant bij (af) levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen (14) veertien dagen na faktuurdatum.
Artikel 30
1. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling aangemerkt.
2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de opdrachtgever:
a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde ter mijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte levering(en) en werkzaamheden terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten.

 

10. RENTE EN KOSTEN

Artikel 31
1. Indien betaling niet binnen de in artikel 29 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de faktuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, benevens over de rente over de hoofdsom voorzover deze een jaar heeft gelopen.
2. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 35,=.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 32
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan,is uitsluitend
Nederlands Recht van toepassing.

12. GESCHILLEN

Artikel 33
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel de feitelijke als juridische aard, zullen worden
beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

13. WIJZIGING OF AANVULLING VAN DEZE VOORWAARDEN

Artikel 34
1. Wij zullen steeds het recht behouden deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen of aanvullingen zullen echter niet van toepassing zijn op overeenkomsten vóór die wijzigingen of aanvullingen gesloten.
3. Deze voorwaarden zullen geacht worden aan de wederpartij bekend te zijn en tussen ons en hem te zijn overeengekomen, zodra hij enig geschrift heeft ontvangen, wordende daarop naar deze voorwaarden verwezen dan wel aan hem als zodanig uitgereikt.